7. javni razpis Pokolpje

Spoštovani,

Sporočamo, da je bil dne 26. 1. 2018 v Uradnem listu objavljen 7. javni razpis Pokolpje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel za leti 2018 in 2019.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe ter samostojni podjetniki, ki so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 18 me­secev vpisani v sodni/poslovni register Slovenije.

Kandidati lahko oddajo vlogo za:

Sklop A (investicijski projekti v ostale gospodarske dejavnosti) in

Sklop A-Turizem (investicijski projekti za področje turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih kapacitet).

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.275.000,00 EUR, in sicer:

  • 000,00 EUR za leto 2018 , od tega

–             200.000,00 EUR za sklop A in

–             225.000,00 EUR za sklop A-turizem

  • 000,00 EUR za leto 2019, od tega

–             400.000,00 EUR za sklop A in

–             450.000,00 EUR za sklop A-turizem.

 

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov (ne vseh stroškov!) začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči, najmanj 10.000,00 EUR in največ 50.000,00 EUR za sklopa A in A-turizem.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,

– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in

– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Rok za oddajo vlog je:

– do vključno torka, 13. 3. 2018, do 12. ure, za projekte, za katere se predvideva sofinanciranje v letu 2018 in

– od vključno četrtka, 3. 5. 2018 do torka, 29. 5. 2018, za projekte, za katere se predvideva sofinanciranje v letu 2019.

Začetek investicije, s katero prijavitelj kandidira na tem javnem razpisu, ne sme biti pred oddajo Vloge na ta razpis. Če se bo projekt sofinanciral v letu 2019 se aktivnosti sicer lahko začnejo po oddaji vlogi in pred 1. 1. 2019, vendar stroški in izdatki, ki bodo nastali pred 1. 1. 2019, ne štejejo med upravičene stroške. Investicija mora biti zaključena v skladu s prijavo na javni razpis, vendar ne kasneje kot:

– 26. 10. 2018 za projekte, za katere sta predvidena izvedba in sofinanciranje v letu 2018 in

– 18. 10. 2019 za projekte, za katere sta predvidena izvedba in sofinanciranje v letu 2019.

Celoten razpis, razpisna dokumentacija in obrazci, ki se predložijo vlogi, podpisani pogodbi, zahtevkom in poročilom so dosegljivi: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo v naši pisarni Ulica heroja Starihe 19, Črnomelj:

Z lepimi pozdravi, OOZ Metlika

Prejšnji prispevek
Koronavirus
Naslednji prispevek
Pridobitev bonitetne ocene

ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42