Spremembe Pravilnika o merilih sorazmernosti

Prizadevanja OZS po spremembah izračuna upada prihodkov so končno obrodila sadove. V UL RS št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021 je bil objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Pravilnik prinaša nova kriterija za ugotavljanje upada prihodkov in sicer:

 • izračun upada glede na povprečno število zaposlenih in
 • upad prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč.

FURS in MF še nista izdala uradnih pojasnil, zapisano tako temelji na neuradnih pojasnilih pristojnih institucij oziroma osebnem mnenju.

V nadaljevanju navajamo osnovne informacije o sprejeti dopolnitvi Pravilnika.

Dejstva:

 • Pravilnik velja le za ukrep čakanja na delo in temeljni dohodek po PKP3, PKP4 in PKP5
 • Nova kriterija se NE uporabljata za izračun upada prihodkov po PKP 2 (obdobje 13. 3. – 31. 5. 2020) za ukrep čakanja na delo in oprostitev plačila prispevkov v zvezi s čakanjem na delo ter ukrep temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene. Zahtevan upad prihodkov v tem obdobju je več kot 10%, pri čemer primerjamo prihodke podjetja v letu 2020 napram 2019;
 • Nova kriterija se NE uporabljata za izračun upada prihodkov po PKP 8 (čakanje na delo od 1. 2. 2021 dalje). Za čakanje na delo od 1. 2. 2021 do 31. 5. 2021 (če ukrep ne bo podaljšan) velja več kot 20% upad prihodkov v letu 2021 primerjaje z letom 2020 ali 2019 (kar je za zavezanca ugodneje);
 • Med prihodke vštevamo čiste prihodke od prodaje, ugotovljene po pravilih računovodenja (IPI AOP 110) in nadomestila iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo;
 • Zavezanci, ki so oddali vlogo za vračilo pomoči in dosegajo zadosten upad po novih kriterijih, vlogo za vračilo umaknejo (na opis postopka FURSa še čakamo).

Odprto:

 • Ali lahko upad prihodkov izračunamo po kriteriju, ki je za zavezanca ugodnejši? – po našem mnenju DA
 • Ali pri kriteriju povprečno število zaposlenih upoštevamo nosilca dejavnosti? – po našem mnenju NE
 • Se nova kriterija upoštevata tudi, če zavezanci niso poslovali celotno leto 2019 in/ali 2020? – po našem mnenju DA
 • Se v osnovnih sredstvih upoštevajo le opredmetena osnovna sredstva, brez zemljišč? – po našem mnenju DA
 1. Izračun upada prihodkov glede na povprečno število zaposlenih

Zavezancem pomoči ne bo potrebno vračati, v kolikor bodo izkazali zadosten upad prihodkov glede na povprečno število zaposlenih. Povprečno število zaposlenih se izračuna za posamezno obdobje na dve decimalki na način, da število delovnih ur v breme delodajalca delimo s številom možnih delovnih ur. V delovne ure vključimo tudi ure za katere so delodajalci prejeli nadomestilo plače (čakanje na delo, skrajšan delovni čas, bolniška odsotnost, ipd …).

Če so zavezanci poslovali v letu 2019 in 2020 upad izračunamo na način

* d.o.o. – prihodki/povprečno število zaposlenih

* s.p. – prihodki/(povprečno število zaposlenih + 1)

Če niso poslovali v 2019

* prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020/povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 12. 3. 2020

* prihodki v letu 2020 do 31. 8. 2020/povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. 8. 2020

 1. Izračun upada prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč

Zavezancem pomoči ne bo potrebno vračati v kolikor bodo izkazali zadosten upad prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč. Upoštevamo sedanjo vrednost iz bilance stanja na zadnji dan posameznega primerjalnega obdobja.

Formula:

Če so zavezanci poslovali v letu 2019 in 2020 upad izračunamo na način

prihodki/(vrednost OS, brez zemljišč +1)

Če niso poslovali v 2019

* prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020/vrednost OS, brez zemljišč na dan 12.3.2020 + 1

* prihodki v letu 2020 do 31. 8. 2020/vrednost OS, brez zemljišč na dan 31. 8. 2020 + 1

 

Primer izračuna upada prihodkov

Zavezanec je posloval v letu 2019 in 2020. V obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 so bili delavci na čakanju na delo. Lahko na osnovi spodnjih podatkov obdrži prejeto pomoč?

Zavezanec dosega več kot 20% upad prihodkov glede na povprečno število zaposlenih, zato mu prejete pomoči ni potrebno vrniti.

A prihodki od prodaje 2019 70.000
B prihodki od prodaje 2020 75.000
C povprečno število zaposlenih 2019 3,17
D povprečno število zaposlenih 2020 5,02
E OOS, brez zemljišč 31.12.2019 8.000
F OOS, brez zemljišč 31.12.2020 9.700
1. Upad prihodkov od prodaje
(1-B/A)*100 -7%
2. Upad prihodkov od prodaje glede na povprečno število zaposlenih
(1-(B/D)/(A/C))*100 32%
3. Upad prihodkov od prodaje glede na OOS, brez zemljišč
(1-(B/F)/A/E))*100 12%

vir: Svetovalni center OZS

Prejšnji prispevek
Ukrep čakanje na delo podaljšan do 31. 5. 2021
Naslednji prispevek
Urnik množičnega testiranja COVID-19 v ZD Metlika