Začasna delna omejitev gibanja

Vlada je danes izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 147/20.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se

 • začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji,

 • začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami,

 • omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro.

Prepovedano zbiranje več kot šest ljudi

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se začasno omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

Začasno je prepovedano zbiranje več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ.
Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.

Zbiranje ljudi je dovoljeno za skupino oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Omejitev gibanja

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre za:

 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog,

 • dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Prehajanje med statističnimi regijami

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami. Izjemoma je, ob upoštevanju priporočil NIJZ, za posameznike dovoljeno prehajanje za:

 1.  prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

 7. dostop do storitev za nujne primere,

 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Prebivališče
Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji, če ima v občini iz te regije stalno ali začasno prebivališče. Posameznik je lahko nastanjen le na enem naslovu prebivanja (stalnem ali začasnem) in se ne sme seliti med obema prebivališčema. Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

Nadzor
Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti. Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo.

Uveljavitev odloka

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je JUTRI 20. 10. 2020.

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi in Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Prejšnji prispevek
Razpis za pridobitev mikrokreditov
Naslednji prispevek
Omejitve pri ponujanju blaga in storitev

ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42